Poslední komentáře

Přiřazení jednotek v MS Project 2010: Proč se nemění procento?

Pokud na úkolu (na který je přiřazen zdroj) s pevnou dobou trvání měníme práci, nebo na úkolu s pevnou prací měníme dobu trvání, MS Project vypočítá množství (jednotek) zdrojů, které budeme na úkolu potřebovat. Takto se vzorec choval do verze MS Project 2007. Od verze 2010 je to jinak, jednotky přiřazení se nemění. Ne, není to chyba, je to nová vlastnost :-) MS Project 2010 a všech novějších verzí.

Připomeňme si, že jednotky zdrojů jsou částí vzorce:
PRÁCE = DOBA TRVÁNÍ ÚKOLU × JEDNOTKY PŘIŘAZENÍ ZDROJE
Pole Přiřazení jednotek (Assignment Units) se do verze 2007 používalo, ač to nebylo na první pohled patrné, za účelem evidence:

  • počátečního množství přiřazených jednotek zdrojů
  • maximálního množství evidence přiřazených jednotek zdrojů

Počáteční a zároveň maximální množství přiřazených jednotek zdrojů zůstává v situaci, kdy se vzorcem již dodatečně nepracujeme.

Pokud do vzorce v MS Project 2007 dodatečně vstupujeme a necháme vypočítat procento změnou práce nebo dobou trvání (úkoly typu pevná doba trvání, pevná práce), MS Project vypočítá množství potřebných jednotek zdrojů pouze za předpokladu, že zdroje na úkolu pracují podle rovnoměrného rozvrhu práce (Work Contour: Flat). Pokud tomu tak není, uvedené procento je nutné chápat jako dosaženou maximální hodnotu v jednom z úseků doby trvání úkolu, viz tento příklad:

Jednotky přiřazení zdrojů - MS Project 2007
Při změně objemu práce pouze v jednom dni z 8 na 10 hodin se pro tento den vypočítají správné jednotky přiřazení zdrojů. V levé části ale vidíme 125%, což může vyvolat mylný dojem především v zobrazení Ganttův diagram, že zdroje pracují na 125% ve všech dnech.

Jednotky přiřazení v MS Project 2013 a MS Project 2010

V MS Projectu 2010 je nové pole Špička (Peak). Toto pole zobrazuje aktuálně potřebné množství zdrojů v celém časovém úseku doby trvání úkolu (pouze při rovnoměrném rozvrhu práce), nebo maximální přiřazení zdrojů v jednom časovém úseku doby trvání úkolu. Pole Špička v MS Project 2010 se chová stejně jako pole Jednotky přiřazení v MS Projectu 2007.

Pole Jednotky přiřazení v MS Project 2010 se nově nemění a není způsob, jak tento stav změnit. Pole jednotky přiřazení v MS Project 2010 je nutné nově chápat jako evidenci, kolik jednotek zdrojů jsme úkolu přiřadili na počátku.

Jednotky přiřazení zdrojů v MS Project 2013 a 2010

Pokud provedeme změnu ve výpočtu a necháme vypočítat procento změnou práce nebo dobou trvání (úkoly typu pevná doba trvání, pevná práce), procento se sice nezmění, ale početně vše proběhne správně. Tato nová situace platí zároveň pro úkoly v ručním i automatickém režimu.

Toto je jedno z témat, které podrobně probíráme na školení MS Project pro pokročilé uživatele.