Poslední komentáře

Podporujeme

Edumatik je společensky odpovědnou firmou. Jako hlavní oblast podpory si naše společnost vybrala téma rozvoje komunitního života v regionech, a proto v rámci programu filantropie spolupracujeme od roku 2014 s Jihomoravskou komunitní nadací. Tato nadace podporuje občanské aktivity v oblasti kultury, ekologie a komunitního rozvoje na jižní Moravě, především však na Hodonínsku a Břeclavsku. Jsme rádi, že můžeme přispět a být užiteční.

Mezi nadací podpořené a občanskými aktivisty v nedávné době úspěšně realizované projekty patří např.:

 • Konference o folklóru
 • Filantropie a mecenáši rodu Lichtenštejnů
 • Poznej cenu svobody
 • Muzeum vinařství v Mikulčicích
 • Čtyři roční období na vesnici
 • Bezpečně tmou
 • Hmyzí domečky v Lanžhotě
 • Draní peří
 • Odcházející krása - kalendář krojovaných žen - seniorek
 • Vano fotí šohaje - kalendář krojovaných chlapců
 • Revitalizace parku a dětského hřiště v Týnci, Moravské Nové Vsi a dalších obcích.

 

Bezpečně tmou Vano fotí šohaje
Odcházející krása Hmyzí domečky

Reference

Našimi klienty jsou společnosti širokého společenského zaměření, které usilují o posílení kvalifikace svých zaměstnanců a zefektivňování jejich pracovních činností formou krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých partnerství v oblasti moderního vzdělávání dospělých.


Mezi naše spokojené zákazníky, kterým jsme poskytli v nedávné době služby, patří:

 • IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny
 • ACM Money Česká republika, a.s.
 • Ostroj, a.s.
 • Nutricia, a.s.
 • VAMED Health Projects CZ s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • ELTODO EG, a.s.
 • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.
 • MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
 • Mahr, spol. s r.o.
 • FERMAT CZ s.r.o.
 • Global Tele Sales Brno s.r.o.
 • MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o.
 • KOMTERM, a.s.
 • Knürr, s.r.o.
 • PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.
 • Dopravní podnik města Brna, a.s.
 • MND, a.s.
 • ModusLink Czech Republic s.r.o.
 • PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
 • Invensys Appliance Controls s.r.o.
 • Metering Services s.r.o.
 • AŽD Praha, s.r.o.
 • Katedra biomedicínské informatiky FBMI ČVUT v Praze
 • Accenture Central Europe B.V.
 • ŠKODA POWER s.r.o.
 • Telefónica Czech Republic, a.s.
 • Český telekomunikační úřad
 • ČEPRO, a.s.
 • Zlínstav, a.s.
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Státní úřad inspekce práce
 • SKEX, a.s.
 • Home Credit International a.s.
 • RWE Interní služby, s.r.o.
 • Československá obchodní banka, a. s.
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Penny Market s.r.o.
 • ČEZ Měření, s.r.o.
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Generali Pojišťovna a.s.
 • Alfmeier CZ s.r.o.
 • AHOLD Czech Republic, a.s.
 • Excelsior Technologies s.r.o.
 • IMERYS Tableware CR s.r.o.
 • ČKD PRAHA DIZ, a.s.
 • ADECCO spol.s r.o.
 • Plzeňská teplárenská, a.s.
 • Kriminalistický ústav Praha
 • SanSwiss, s.r.o.
 • Robert Bosch, s.r.o.
 • Skanska, a.s.
 • Siemens, s.r.o.
 • TOORS CZ, s.r.o.
 • Pražská vodohospodářská společnost
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • International Automotive Components Group s.r.o.
 • OSCHATZ Services & Solutions s.r.o.
 • Ubytování Křivoklátsko
 • Oiles Czech Manufacturing s.r.o.
 • a další

Obchodní podmínky

Tyto podmínky se vztahují na všechny výukové aktivity pořádané školicí a vzdělávací společností Edumatik, spol. s r.o., která sídlí na adrese Hostinského 9, 155 00, Praha 5, IČ: 24205907, DIČ: CZ24205907, která je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188525 (dále jen dodavatel).

Místo výuky

Školení se koná v prostorách zajištěných dodavatelem nebo po dohodě přímo u zákazníka.

Objednávka účasti na školení

Na školení se můžete přihlásit:

Objednávka zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná a nelze od ní dodatečně odstoupit bez dohody se zástupci dodavatele a s ohledem na storno podmínky.

Cena, platební podmínky

Cena školení je uvedena v obecných informacích o školení a vždy je prezentována ve variantě bez a včetně DPH. V případě, že se přihlásíte poté, co byla na našich internetových stránkách uveřejněna speciální cenová nabídka na Váš kurz, bude vám účtována cena po aplikaci inzerované slevy.

Cena může být dohodnuta individuálně – pro případ většího počtu účastníků (nejméně čtyři zaměstnanci jedné firmy na jedno školení). Vy, kteří máte zájem o individuální objem školení nebo dlouhodobou spolupráci, volejte obchodní oddělení – tel. 603 878 079 nebo pište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nabídneme vám smlouvu o spolupráci.

Splatnost faktur a úrok z prodlení

Splatnost našich faktur je třicet dnů ode dne, kdy došlo k vystavení faktury. Ve výjimečných případech a po předchozí oboustranné dohodě může být splatnost faktury prodloužena. Trváme na dodržování splatnosti našich faktur a v případě nedodržení termínu splatnosti uvedeného na faktuře bude odběrateli účtován úrok z prodlení dle platných právních norem.

Potvrzení objednávky

Po obdržení vaší objednávky vám elektronicky potvrdíme vaše zařazení do vzdělávací akce. Toto potvrzení bude obsahovat mj. informace o místě konání, datu a případných možnostech ubytování účastníka vzdělávací akce.

Pokud bude školení již naplněno, bude vám nabídnut další volný termín. V případě více zájemců může být otevřen mimořádný termín školení.

Zrušení účasti

Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. Rozhodujícím datem je datum, kdy dodavatel obdrží storno objednávky – ať už e-mailem nebo poštou.

Bezplatné storno objednávky je možné provést nejpozději do 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce. Předem zaplacený účastnický poplatek je na vyžádání vrácen.

V případě provedení storna objednávky ve lhůtě do 2 pracovních dnů před zahájením kurzu je storno opět bezplatné, účastnický poplatek se však nevrací. Objednatel má právo k účasti na kurzu v prvním dalším volném termínu pro objednané školení.

V případě provedení storna objednávky v termínu kratším než 2 pracovních dnů před zahájením kurzu účastnický poplatek propadá, účastník však obdrží školicí materiály, pokud jsou v ceně vzdělávací akce.

Účastník za sebe může vyslat náhradníka.

Zástupce dodavatele a objednatel školení se mohou dohodnout na jiných podmínkách zrušení účasti na školení.

Konání vzdělávací akce

Dodavatel si vyhrazuje právo přesunout data konání vzdělávací akce v případě, že dojde k události, která konání školení znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi bude sjednán nový termín školení.

Dodavatel si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánované školení, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásilo více jak pět uchazečů. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.

Reklamace

Na závěr vzdělávací akce obdrží účastníci dotazník, kde se mohou vyjádřit ke kvalitě služeb a zhodnotit vzdělávací akci jako celek.

Pokud v průběhu konání školení účastník zjistí, že vybavení učebny neodpovídá podmínkám školení, provedení školení neprobíhá podle obsahu uvedeného na webových stránkách dodavatele, přístup lektora nesplňuje standardní požadavky pedagogické a znalostní, je nutné, aby se bez prodlení obrátil na vedení kanceláře dodavatele nebo na obchodníka, s kterým dojednal vzdělávací akci, aby došlo k okamžité nápravě.

Jestliže po upozornění na nedostatky k nápravě nedojde, může účastník po ukončení kurzu podat reklamaci písemnou formou prostřednictvím společnosti, která ho na školení vyslala. Odpovědný pracovník dodavatele je povinen reklamaci přijmout a vyřídit ji nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení.

Dear customers and business clients,

Welcome to our Edumatik Ltd. training center website. We offer IT trainings and services focused on the basics and advanced Microsoft Office products. Among others we specialize in the Microsoft Project, Microsoft Visio and OpenOffice family products.

Our intention is to deliver tailor-made services to both businesses and individuals according to their needs. On demand we are able to offer you our detailed overview of services including prices for English language versions if needed.

We are active in Prague, but also in other regions of the Czech Republic and Central Europe as required.

We can do trainings either at your place of business with your computers, or in our mobile training office containing dozens of business-like notebooks.

Let us help you increase your employees’ efficiency and flexibility. Please feel free to contact us for more details.


Daniel Miklas
Chief Trainer and Business Agent