Poslední komentáře

Školení MS Access 2003 - VBA - Visual Basic for Applications

MS Access 2003 - Školení Visual Basic for Applications (VBA)

Popis školení

Toto školení seznámí účastníky s programováním v jazyce Visual Basic v aplikaci MS Access. Účastníci se naučí používat editor jazyka Visual Basic a vytváření událostních procedur a funkcí. Dále je naučíme pracovat se strukturou objektů MS Accessu, jejich metodami a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Úvod do automatizace v MS Accessu

1.1.     Proč právě Visual Basic, způsob programování, rozdíl mezi makrem a procedurou Visual Basic

1.2.     Převod makra do Visual Basicu

1.3.     Příklad použití maker

2. Práce v prostředí editoru Visual Basic for Application

2.1.     Popis jednotlivých ovládacích prvků editoru

2.2.     Nastavení prostředí editoru

2.3.     Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)

2.4.     Práce s nápovědou

2.5.     Prohlížeč objektů

3. Podprogram (Sub, Private Sub), procedura

3.1.     Vytvoření vlastní procedury

3.2.     Spouštění procedury pomocí tlačítka ve formuláři

4. Událostní procedury a jejich vazba na Visual Basic

4.1.     Události objektů formuláře

4.2.     Vytvoření procedury k události objektu

4.3.     Nejčastější události a událostní procedury formulářů a sestav - „On Click", „On DblClick", „Current", „Change" atd.

5. Proměnné

5.1.     Deklarace proměnných

5.2.     Životnost proměnných, lokální a globální proměnné

6. Uživatelské funkce ve Visual basicu

6.1.     Vytvoření vlastní funkce, deklarace vstupní a výstupní proměnné

6.2.     Deklarace proměnných, životnost proměnných

6.3.     Dostupnost podprogramů a funkcí

7. Příkazy a klíčová slova VBA

7.1.     Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)

7.2.     Přepínače, podmínky (If-Then-Else, Select-Case apod.)

7.3.     Cykly (For-Next, Do-Loop, Do-While)

7.4.     Logické operátory

7.5.     Další funkce Visual Basicu - funkce pro práci s datem a časem, konverzní funkce, textové funkce apod.

7.6.     Správa chyb při běhu procedury (On Error...., Err, Error)

8. Ovládací prvky formulářů a sestav, použití ve Visual Basicu

8.1.     Vlastnosti objektů formuláře

8.2.     Událostní procedury objektů formuláře

8.3.     Práce s daty (CheckBox ,Combo box, ListBox, atd.)

8.4.     Objekty ovládacích prvků (Button, OptionButton,.atd.)

9. Práce s objekty Accessu - úvod do objektově orientovaného programování

9.1.     Vlastnosti a metody objektů

9.2.     Kolekce objektů

9.3.     Deklarace proměnné typu objekt

9.4.     Použití With

9.5.     Ukázkové příklady pro práci s objekty v Access

10. Ukázka práce s některými důležitými objekty a jejich vlastnostmi

10.1. Objekt DoCMD

10.2. Objekt Recordset a přístup k datům prostřednictvím Visual Basicu

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Veřejná školení standardně probíhají v našich pražských učebnách. Pokud byste měli zájem školení uspořádat ve vaší společnosti, kontaktujte nás, rádi vám vypracujeme nabídku s cenovou kalkulací na míru. Běžně školíme kdekoli v ČR, jsme schopni dodat mobilní počítačovou učebnu.

Doporučené předchozí kurzy

MS Access 2003 - Pokročilé školení

Cena obsahuje

Studijní příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.