Poslední komentáře

Školení MS Excel 2010 - VBA I. - Visual Basic for Applications

MS Excel 2010 - Základní školení Visual Basic for Applications - VBA

Popis školení

Školení seznámí účastníky s programováním v jazyce Visual Basic v aplikaci MS Excel. Naučí se používat editor jazyka Visual Basic, naučí se vytvářet událostní procedury a funkce. Seznámí se se strukturou objektů MS Excelu, jejich metodami a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro pokročilé uživatele MS Excel, kteří potřebují zvládnout problematiku programování v jazyce VBA. Základní znalost programování je výhodou.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Automatizace činností v MS Excelu, vysvětlení principu maker, vazba makra a kódu VBA

1.1.     Nahrávání maker

1.2.     Spouštění maker - klávesovou zkratkou, menu, panely nástrojů

1.3.     Automatické spouštění

1.4.     Umístění maker a jejich editace v prostředí editoru VB, analogie mezi makrem a procedurou Visual Basic

2. Práce v prostředí modulu (Visual Basic for Applications)

2.1.     Popis jednotlivých ovládacích prvků editoru

2.2.     Nastavení prostředí modulu

2.3.     Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)

2.4.     Práce s nápovědou

2.5.     Prohlížeč objekt

3. Podprogram (Sub, Private Sub), procedura

3.1.     Vytvoření vlastní procedury

3.2.     Spouštění procedury pomocí tlačítka na listu

3.3.     Vytvoření tlačítka na panelu nástrojů pro spouštění procedur

4. Proměnné

4.1.     Deklarace proměnných

4.2.     Životnost proměnných, lokální a globální proměnná

5. Uživatelské funkce ve Visual basicu

5.1.     Vytvoření vlastní funkce, deklarace vstupní a výstupní proměnné

5.2.     Deklarace proměnných, životnost proměnných

5.3.     Dostupnost podprogramů a funkcí

6. Příkazy a klíčová slova VBA

6.1.     Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)

6.2.     Přepínače, podmínky (If-Then-Else, Select-Case apod.)

6.3.     Cykly (For-Next, Do-Loop, Do-While)

6.4.     Logické operátory

6.5.     Další funkce Visual Basicu - funkce pro práci s datem a časem, konverzní funkce, textové funkce apod.

6.6.     Správa chyb při běhu procedury (On Error...., Err, Error

7. Práce s objekty Excelu - úvod do objektově orientovaného programování

7.1.     Objekty Workbooks, Sheets, Range, Cells atd.

7.2.     Vlastnosti a metody objektů

7.3.     Kolekce objektů

7.4.     Deklarace proměnné typu objekt

7.5.     Použití With

7.6.     Ukázkové příklady pro práci s objekty Excel

8. Uživatelské formuláře v Excelu, dialogová okna

8.1.     Vytvoření formuláře

8.2.     Nastavení vlastností formuláře

8.3.     Použití ovládacích prvků ve formuláři (Button, OptionButton, CheckBox, ListBox, Combo box atd.)

8.4.     Vlastnosti objektů formuláře

8.5.     Událostní procedury objektů formuláře

8.6.     Vestavěné dialogy

8.7.     Ukázkový příklad - formulář pro zadávání dat

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.